Our Team

The people who make things happen in our company and who believe and build the future.

Aashik Ansari

Anand Tamhane

Kumar Banerjee

13

Gayatri Raut

32

Mahinder Kumar

Shravani Raut

Tanumoy Ghosh

Parag Ghate

Mangesh Khutikar

Pradeep Mondal

Sonal Pawar

Rajesh Nagvekar

Abhishek Dey

Adil Khan

Madhukar Jadhav

Ravindra Shelar

Debjani Kundu

Ambuj Kumar

Avijit Pal

Ramsagar Pal

Namrata

Sharad Kasar

Sanjay Kadam

Thomas

Vinod Kadam

Sakshi

Lalit Kumar

 Sanghamitra Dey

Nilesh Pawar

Mayuddin Sora

 Manish Sarwan

Chandan Manna

Sejal

Shivam Jaiswar

Nishant Manek

Chandan Samanta

Deepak G

Sagar Parte

JOIN OUR TEAM and have a successful and rewarding career

Write to: careers@lfsbroking.co.in